Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Μηχανισμοί ρύπανσης και μέτρα προστασίας περιβάλλοντος


Μηχανισμοί ρύπανσης και μέτρα προστασίας περιβάλλοντος

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 001059

Τιμή Τιμοκαταλόγου: 34,00
Η Τιμή μας: 30,60
Κερδίζετε : 3,40 (10%)
9789608002715
Χρήστος Μακρίδης, Στέφανος Λεοντόπουλος

Περιγραφή
Reviews

Μηχανισμοί ρύπανσης και μέτρα προστασίας περιβάλλοντος
Διαχείριση φυτικών και ζωικών αποβλήτων

Συγγραφέας: Χρήστος Μακρίδης, Στέφανος Λεοντόπουλος
ISBN: 9789608002715
Σελίδες: 260
Σχήμα: 17 X 24
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2013

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86200582Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Α - Μηχανισμοί Ρύπανσης και Μέτρα Προστασίας του Περιβάλλοντος ....
Χρ. Μακρίδης - Στ. Λεοντόπουλος
1. Εισαγωγή
2. Η έννοια του περιβάλλοντος των οργανισμών και του οικοσυστήματος
2.1 Γενικά
Η βιόσφαιρα
Οικοσύστημα
Βιοκοινότητα και Βιότοπος
Βιοκοινωνία
Βιοποικιλότητα
Οικολογική ισορροπία
2.2 Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα
3. Βιο-γεωχημικοί κύκλοι
3.1 Γενικά
3.2 Ο κύκλος του νερού (υδρολογικός κύκλος)
3.3 Ο κύκλος του άνθρακα
3.4 Ο κύκλος του αζώτου
3.4.1. Δέσμευση του αζώτου
3.4.2 Αμμωνοποίηση
3.4.3 Νιτροποίηση
3.4.4 Απονίτροποίηση
4. Το φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου
4.1 Γενικά
4.2 Η έννοια της αειφορίας
5. Ρύπανση του περιβάλλοντος
5.1 Γενικά
5.2 Ρύπανση και ανθρώπινες δραστηριότητες
5.3 Αρνητικές επιδράσεις της γεωργίας στο περιβάλλον και τον άνθρωπο
5.4 Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
5.4.1 Γενικά
6.Διατήρηση της καθαριότητας του ατμοσφαιρικού αέρα
6.1 Γενικά
6.2 Ατμοσφαιρική ρύπανση
6.3 Αιτίες και πηγές ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα
6.4 Επιδράσεις και επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
6.4.1 Γενικά
Το διοξείδιο του θείου (SO94)
Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
Τα οξείδια του αζώτου (NOx)
Το όζον (Ο3)
Το χλώριο και το υδροχλώριο (Cl2, HCl)
Το υδροφθόριο (HF)
Η αιθάλη
Η σκόνη
Τα διάφορα βαριά μέταλλα
6.4.2 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
6.4.3 Όξινη βροχή
6.4.3.1 Γενικά
6.4.3.2 Επιπτώσεις της όξινης βροχής στα χερσαία οικοσυστήματα
6.4.3.3 Αποτελέσματα της όξινης βροχής στα δάση – καλλιέργειες
6.4.3.4 Αποτελέσματα της όξινης βροχής στα εδάφη
6.4.3.5 Αποτελέσματα της όξινης βροχής στα υλικά
6.4.3.6 Επιπτώσεις στα υδατικά οικοσυστήματα
6.4.3.7 Μέτρα για την αντιμετώπισης του προβλήματος
6.4.4 Μέτρα προστασίας του ανθρώπου και διατήρηση της καθαριότητας της ατμόσφαιρας
7.Διατήρηση της καθαριότητας των νερών
7.1 Γενικά
7.2 Ρύπανση των νερών
7.3 Αιτίες και πηγές ρύπανσης των νερών
7.4 Επιδράσεις και επιπτώσεις της ρύπανσης των νερών
7.4.1 Επίδραση της ρύπανσης σε τρεχούμενα νερά
7.4.2 Επίδραση της ρύπανσης σε στάσιμα νερά
7.4.2.1 Ευτροφισμός
7.4.2.2 Τρόποι παρεμπόδισης και ελέγχου του ευτροφισμού
7.4.3 Επίδραση της ρύπανσης σε υπόγεια νερά
7.4.3.1 Γενικά
7.5 Γενικά μέτρα διατήρησης της καθαρότητας των νερών
8. Διατήρηση της παραγωγικότητας των εδαφών
8.1 Το έδαφος
8.2 Ρύπανση του εδάφους
8.2.1 Αιτίες και πηγές ρύπανσης του εδάφους
8.2.2 Επιδράσεις της ρύπανσης στην ποιοτική υποβάθμιση του εδάφους
8.2.2.1 Διάβρωση
8.3.2.2 Υφαλμύρωση του εδάφους
8.3 Επιπτώσεις από τηγεωργική δραστηριότητα
8.3.1 Επιπτώσεις από τη λίπανση
8.3.2 Επιπτώσεις από την άρδευση
8.3.3 Επιπτώσεις από τη μηχανική καλλιέργεια του εδάφους
8.3.4 Επιπτώσεις από τα γεωργικά φάρμακα
9. Επιπτώσεις ρυπογόνων ουσιών στον άνθρωπο
9.1 Γενικά
9.2 Τοξικά βαριά μέταλλα και τοξικές οργανικές ενώσεις
ΜΕΡΟΣ Β - Διαχείριση και επεξεργασία γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων
Χρ. Μακρίδης - Στ. Λεοντόπουλος
10. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
10.1 Γενικά
10.2 Ρύπανση του περιβάλλοντος από Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
10.2.1 Γενικά
10.2.2 Ανόργανη και οργανική ρύπανση
10.2.3 Μόλυνση του περιβάλλοντος
10.2.4 Αισθητική φυσικού τοπίου και Οσφρητική όχληση
10.2.5 Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
10.3 Μεθοδολογία εκτίμησης ρυπαντικού φορτίου γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων
10.3.1 Γενικά
10.3.2 Φυσικοχημικοί Δείκτες εκτίμησης ρυπαντικού φορτίου
11. Μέθοδοι επεξεργασίας και διάθεσης γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων
11.1. Γενικά
11.2 Μηχανική επεξεργασία
11.3 Βιολογική επεξεργασία
12 Απόβλητα κτηνοτροφικής δραστηριότητας
12.1 Γενικά
12.2 Χαρακτηριστικά των ζωικών απορριμμάτων (ζωική κόπρος)
12.3 Φυσικές ιδιότητες της ζωικής κόπρου
12.4 Χημική σύσταση της ζωικής κόπρου
13. Μέθοδοι επεξεργασίας και διάθεσης κτηνοτροφικών αποβλήτων
13.1 Γενικά
13.2 Διαθέσιμες Τεχνολογίες
13.2.1 Φυσικές Διεργασίες
13.2.2 Χημικές διεργασίες
13.2.3 Βιολογικές Διεργασίες
13.3 Επιλογή συστήματος διαχείρισης λυμάτων
ΜΕΡΟΣ Γ - Απόβλητα κατά είδος γεωργοκτηνοτροφικής μονάδας
Δ. Καντάς - Χρ. Μακρίδης
14. Απόβλητα κατά είδος γεωργοκτηνοτροφικής μονάδας
14.1 Γενικά
14.2. Είδος και διαχείριση αποβλήτων πτηνοτροφικών μονάδων
14.2.1 Γενικά
14.2.2. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αποβλήτων
14.2.3.Διαχείριση και μέθοδοι επεξεργασίας
14.3 Είδος και διαχείριση αποβλήτων χοιροστασίων.
14.3.1. Γενικά
14.3.2 Επεξεργασία αποβλήτων χοιροτροφικών μονάδων
14.3.2 Τεχνικές περιορισμού της ρύπανσης από απόβλητα χοιροτροφικών μονάδων
14.4 Είδος και διαχείριση αποβλήτων βουστασίων
14.4.1 Γενικά
14.4.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αποβλήτων
14.4.3 Διαχείριση και μέθοδοι επεξεργασίας
14.5 Είδος και διαχείριση αποβλήτων αιγοπροβατοστασίων
14.6 Είδος και διαχείριση αποβλήτων σφαγείων και μονάδων επεξεργασίας κρέατος
14.6.1 Γενικά
14.6.2 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανεξέλεγκτης απόρριψης στερεών καιυγρών αποβλήτων σφαγείων
14.6.3 Παραπροϊόντα και υποπροϊόντα σφαγείων
14.6.4 Τεχνολογίες και μέθοδοι διαχείρισης-επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
σφαγείων
14.6.4.1 Αποτέφρωση
14.6.4.2 Μονάδα μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων (Rendering)
14.6.4.3 Μηχανική και βιολογική επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σφαγείων
14.6.4.4 Ειδικές μέθοδοι επεξεργασίας και χρήση του αίματος.
14.6.5. Συστήματα συλλογής αίματος σφαγείων
14.7 Είδος και διαχείριση αποβλήτων επεξεργασίας γάλακτος και τυροκομείων
14.7.1 Γενικά
14.7.2 Διαχείριση αποβλήτων τυροκομείων
14.7.2.1 Το τυρόγαλα
14.7.2.2 Απόβλητα τυροκομικών μονάδων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
14.7.2.3 Χρήση των αποβλήτων τυροκομείου ως υπόστρωμα ζύμωσης
14.8 Είδος και διαχείριση αποβλήτων φυτικής παραγωγής
14.8.1 Γενικά
14.8.2 Αξιοποίηση των αποβλήτων ως εδαφοβελτιωτικό
14.8.3 Χρησιμότητα υποπροϊόντων φυτικής προέλευσης
14.8.3.1 Γενικά
14.8.3.2. Υποπροϊόντα ελαιουργίας
14.8.3.3.Υποπροϊόντα αλευροποιίας
14.8.3.4. Υποπροϊόντα αμυλοποιίας
14.8.3.5.Υποπροϊόντα ζαχαρουργίας
14.8.3.6 Υποπροϊόντα χυμοποιίας
14.8.3.7 Υποπροϊόντα οινοποιίας
14.8.3.8 Υποπροϊόντα ζυθοποιίας
14.8.3.9 Υποπροϊόντα οινοπνευματοποιίας
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...